carrer

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

Vanaf 1 januari 2021 verplicht melden van huurachterstanden

 

Per 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. Deze wet verplicht verhuurders van woonruimte, onder voorwaarden, huurachterstanden van hun huurders te melden aan de gemeente. Hoe zit de wet in elkaar?

 

Wet gemeente Schuldhulpverlening (Wgs)

 

Het doel van de wet is, door in een vroeg stadium schulden te signaleren, erger (zoals ontruimingen) te voorkomen. De Wgs verplicht huurders van woonruimte om betalingsachterstanden van hun huurders te melden bij de gemeente waar de huurder woont. Een dergelijke verplichting gold al voor leveranciers van andere essentiële voorzieningen. Vanaf 1 januari 2021 geldt deze wettelijke meldplicht ook voor verhuurders van woningen.

 

Wanneer moet de verhuurder in actie komen?

 

De verhuurder moet, als er huurachterstand is, de contactgegevens van de huurder en de hoogte van de achterstand melden aan (de schuldhulpverlening van) de gemeente, die daarop gerichte actie onderneeemt. De verhuurder moet deze melding doen indien hij:

- inspanning heeft geleverd om in persoonlijk contact te treden met de huurder om deze te wijzen op de mogelijkheden om betalingsachterstanden te voorkomen en te beëindigen;

- de huurder gewezen heeft op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening;

- de huurder tenminste eenmaal een schriftelijke herinnering heeft gestuurd over de betalingsachterstand én;

- bij de schriftelijke herinnering heeft aangeboden om met schriftelijke instemming van de huurder zijn contactgegevens aan de gemeente te verstrekken én de huurder daarop niet afwijzend heeft gereageerd.

yellow-triangel sky-triangel

Wonen Wittem

maatschappelijk gedreven en betrokken, klantgericht, betrouwbaar en resultaatgericht.